GND

GND je zkratka pro slovo "Ground", což v češtině znamená "zem" nebo "uzemnění". V elektrotechnice a elektronice se termín "GND" používá k označení společného referenčního bodu elektrických obvodů, ke kterému jsou připojeny všechny ostatní části obvodu.

Zde je několik klíčových bodů k pochopení pojmu GND:
 • Nulový potenciál: Označení GND se často využívá pro označení nulového potenciálu v obvodu. V elektronických schématech a na plošných spojích (PCB) se symbol pro nulový potenciál GND často zobrazuje jako jedna vodorovná čára.
 • Referenční Bod: GND je často používán jako referenční bod pro měření napětí v obvodu. Napětí jednotlivých částí obvodu se obvykle měří vzhledem k GND.
 • Bezpečnost: V některých aplikacích, zejména v síťových zařízeních, je GND použit k odvádění nadbytečného proudu mimo zařízení, což pomáhá chránit jak uživatele, tak zařízení před elektrickými šoky a poškozením.
 • Připojení k Zemi: V některých případech může být GND fyzicky připojen k zemi (jako je půda), ale to není vždy nezbytné. V některých aplikacích, jako jsou přenosné bateriové zařízení, může být GND jen referenční bod uvnitř obvodu a nemusí být fyzicky spojen se zemí. V elektronických schématech a na plošných spojích (PCB) se symbol pro GND pro uzemnění často zobrazuje jako tři vodorovné čáry sestupující dolů, s vrchní čárou nejdelší a spodní nejkratší. Tento symbol označuje místo, kde jsou součástky spojeny s uzemněním obvodu.

Rozdíl mezi digitálním GND (DGND) a analogovým GND (AGND) spočívá v jejich účelu a aplikaci v elektronických obvodech, zejména v zařízeních, která obsahují jak digitální, tak analogové komponenty.

 1. Aplikace:
  • Analogový GND (AGND): AGND je používán jako referenční bod v obvodech s analogovými signály, jako jsou senzory, operační zesilovače a analogové audio zařízení. Analogové signály mohou mít nekonečně mnoho hodnot v určitém rozsahu a jsou citlivé na rušení a šum.
  • Digitální GND (DGND): DGND je používán v obvodech s digitálními signály, jako jsou mikrokontroléry, logické obvody a paměti. Digitální signály obvykle přijímají jen několik diskrétních hodnot, často pouze 0 a 1.
  • AGND a DGND se nejčastěji spojují pouze v 1 bodě pro minimalizaci vzájemného rušení nebo se nespojují z důvodu zamezení přenosu rušení.
 2. Odrušení a Separace:
  • V zařízeních, kde jsou přítomny jak digitální, tak analogové komponenty, může digitální část obvodu vyzařovat šum a rušit analogovou část, což může způsobit nepřesnosti nebo zkreslení v analogových signálech.
  • Aby se minimalizovalo toto rušení, často se DGND a AGND fyzicky oddělí na plošném spoji (PCB) a spojí se jen v jednom bodě, obvykle blízko napájecího zdroje. Tento postup se někdy nazývá "hvězdicové uzemnění" a pomáhá snížit vzájemné rušení mezi digitálními a analogovými částmi obvodu.

Je důležité správně navrhnout uzemnění v elektronických obvodech, které obsahují jak digitální, tak analogové signály, aby se zajistila spolehlivá a stabilní funkce zařízení. Odborníci v oblasti návrhu obvodů pečlivě plánují, jak rozložit a propojit DGND a AGND, aby minimalizovali rušení a zajistili kvalitní výkon analogových komponent.