AC/DC

Zkratka "AC/DC" označuje zařízení nebo systémy, které mohou pracovat s oběma typy elektrického proudu: střídavým (AC) a stejnosměrným (DC). Zkratka "AC" znamená "Alternating Current" (střídavý proud), zatímco "DC" znamená "Direct Current" (stejnosměrný proud).

V souvislosti s elektronikou a elektrotechnikou, termín "AC/DC" může označovat následující:
  1. Napájecí zdroje: Některé napájecí zdroje jsou označené jako AC/DC, což znamená, že mohou přijímat jak střídavé, tak stejnosměrné vstupní napětí a převádět je na požadované výstupní napětí. Tyto zdroje jsou užitečné pro aplikace, kde je potřeba flexibilita ve volbě typu vstupního napětí.

  2. Měniče (Konvertory): AC/DC měnič, také známý jako usměrňovač, je zařízení, které převádí střídavý proud (AC) na stejnosměrný proud (DC). Tento proces se nazývá usměrnění. Naopak, DC/AC měnič, nazývaný také invertor, převádí stejnosměrný proud na střídavý.

  3. Univerzální napájení: Některá zařízení, jako jsou notebooky nebo mobilní telefony, mohou být navržena tak, aby mohla být napájena buď ze sítě AC nebo z baterie DC. Tato zařízení se často označují jako AC/DC.

  4. Měřicí přístroje: Multimetry a jiné měřicí přístroje často mají možnost měřit jak střídavé (AC), tak stejnosměrné (DC) veličiny, jako jsou napětí, proud a odpor.

Důležité je si uvědomit, že v elektrotechnice AC a DC nejsou zaměnitelné a mají různé vlastnosti, které ovlivňují jejich použití v různých aplikacích. Zařízení označená jako AC/DC mají schopnost pracovat s oběma typy proudu, což je činí užitečnými v různých situacích.

Alternating Current (AC)

Střídavý proud je typ elektrického proudu, u kterého se směr proudu a velikost napětí periodicky mění. To je v kontrastu s "DC" (Direct Current), což je stejnosměrný proud, kde směr proudu zůstává konstantní.

Hlavní charakteristiky střídavého proudu (AC) jsou:
  1. Periodické změny: Střídavý proud má sinusový nebo někdy kosinusový průběh, což znamená, že se periodicky mění mezi kladnými a zápornými hodnotami.

  2. Frekvence: Frekvence AC je měřená v Hertz (Hz) a udává, kolikrát za sekundu dojde k úplnému cyklu změny napětí a proudu. Běžná síťová frekvence je například 50 Hz nebo 60 Hz, v závislosti na regionu.

  3. Amplituda: Amplituda střídavého proudu udává maximální hodnotu napětí nebo proudu v průběhu jednoho cyklu.

  4. Fáze: AC signály mohou být posunuty v čase vzhledem k referenčnímu signálu, což je vlastnost nazývaná fázový posun.

Střídavý proud je ve velké míře využíván v elektrických sítích a distribuci elektrické energie, protože umožňuje efektivně přenášet elektrickou energii na velké vzdálenosti s minimálními ztrátami. K tomu se využívají transformátory, které mění napětí střídavého proudu na vyšší úrovně pro přenos a poté zpět na nižší úrovně pro běžné použití v domácnostech a průmyslu.

Direct Current (DC)

Stejnosměrné napětí je typ elektrického napětí, u kterého hodnota a směr zůstávají konstantní v čase. To znamená, že napětí má stále stejnou hodnotu a neprochází periodickými změnami jako u střídavého napětí (AC). V grafu, kde svislá osa reprezentuje hodnotu napětí a vodorovná osa reprezentuje čas, by stejnosměrné napětí bylo zobrazeno jako vodorovná čára.

Stejnosměrné napětí je běžně používáno v bateriích, akumulátorech, solárních panelech a v některých typech elektrických obvodů, jako jsou například elektronické obvody v počítačích a mobilních telefonech. Je také používáno v některých aplikacích, jako jsou elektrická vozidla, kde je potřeba stabilní a konstantní zdroj energie.